Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

 

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, ul. Kwiska 1, 59-500 Złotoryja, w imieniu której działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”.

 2. W Przychodni Rejonowej w Złotoryi został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się listownie pisząc na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, ul. Kwiska 1, 59-500 Złotoryja z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” oraz po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych – udzielania na Pani/Pana rzecz świadczeń opieki zdrowotnej tj. prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. Do celów tych w szczególności należy: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

- Dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności leczniczej/gospodarczej;

- Obsługiwać składane reklamacje w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadać na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
- Archiwizować Pani/Pana dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- Stosować, za Pani/Pana zgodą, bezpośredni marketing usług własnych Administratora;

 1. Podstawy prawne przetwarzania

Przepisy prawa m.in.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO ; ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych obowiązującą w zakresie oznaczonym w art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku; oraz przepisy dotyczące działalności leczniczej m.in.: art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Uzasadniony interes Administratora – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią). Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonywać czynności określonych w ww. podpunktach pkt. 3, także w zakresie dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki prowadzonej przez Administratora;

Pani/Pana zgoda – przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach niż ww. wskazane np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej i jednoznacznej Pani/Pana zgody

 1. Podanie przez Pana/Panią jako pacjenta danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia. Może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail, celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 5. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy wyrażona była odrębna zgoda na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner